Pomiary i regulacje

Nasz rozbudowany park urządzeń pomiarowych podlega stałej certyfikacji w akredytowanych instytucjach kontrolnych. Dzięki dbałości o wiarygodność pomiarów naszych urządzeń gwarantujemy jakość i rzetelność wykonanych usług. Działając w branży HVAC systematycznie staramy się wspierać wykonawców oferując usługę pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferujemy pomiary wydajności, wilgotności, ciśnienia i przepływu:

 • sumaryczne wydajności instalacji wentylacji,
 • pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach,
 • pomiary ciśnienia powietrza w przewodach wentylacyjnych,
 • pomiary temperatury powietrza
 • wykonywanie regulacji instalacji wentylacyjnych

Oferujemy pomiary hałasu:

 • pomiary hałasu na zewnątrz budynków powstałe od urządzeń
 • pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń w wyniku pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • pomiary tła i środowiskowe na potrzeby projektowania tłumików, ekranów i zabudów tłumiących.

Oferujemy pomiary szczelności dla wentylacji:

 • pomiary szczelności sieci przewodów
 • pomiary szczelności urządzeń
 • pomiary szczelności osprzętu

Oferujemy pomiary szczelności urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych:

 • badanie ilości czynnika w instalacjach klimatyzacyjnych
 • pomiary szczelności instalacji dla potrzeb raportowania w CRO
 • pomiary szczelności urządzeń dla potrzeb raportowania w CRO

Wykonane przez nas pomiary potwierdzone są każdorazowo protokołem obejmującym spis norm, opis i dane techniczne urządzeń pomiarowych, uzyskanymi wynikami z załączonymi kopiami aktualnych certyfikatów wzorcowania urządzeń pomiarowych.

Pomimo braku jasnych wytycznych, norm i dyrektyw co do ważności certyfikatów urządzeń pomiarowych, nasza firma wzorcuje urządzenia nie rzadziej niż raz na 2 lata. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne atesty i świadectwa wzorcowania wykonane w laboratoriach  akredytowanych przez PCA.

NIE WYKONUJEMY POMIARÓW, REGULACJI INSTALACJI WYKONANYCH NIEZGODNIE Z PROJEKTEM I NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ.